Hidetoshi Shibata@@@@@

@@Contact:@Contact Form to me
I appreciate your interests.  if you are interested in me and my work for head hunting, interviewing, publishing and so on,
please fill some information through the form. I will send you back as soon as possible.

For my Japanese resume, see this page.@@@

@
AMA Tour in 2011 Entrepreneurship Open School in 2010 Korea Tour in 2009

@

Career Goal

 1. Managing organizations

Work Experience

 1. 18 years work experience in IT industry in Japan.
  - Consulting for manufacturers.
  - Application Design for factory management.
  - M&A negotiation.
  - PMO for an organizational restructuring.
 2. 10 year lector experience in entrepreneurship.
  - More than 300 graduates through the class which I organize.
  - Strong relations in several growing companies.
 3. Work experience with Korean company
 4. Strong relationship with US young leaders
  - As a fellow of US-Japan Leadership Program
 5. Strong relationship wiht Korean IP professionals.
 6. Published more than 10 books
  - Business Model Patents
  - Work Style
  - Morning Activities, and so on

Professional Skill

 1. Leading organization
  - In a current company
  - In An academic organization and a Leadership program
  - In voluntary open school
 2. Analysis and BPR for enterprise system
  - 12 patents submitted and 3 of them are qualified
 3. Presentation
  - Many presentation opportunities in Japanese and English
  - Trainer experience for 10 years

Academic History

 1. Waseda University, Political Science, 1992
 2. Washington University, MBA, 1998

Personal Information

 1. Birth on April 30th, 1967
 2. Male, Married, 2 kids
 3. Nationality: Japan
 4. Language: Japanese, English

@


@


@


@